Program Çıktıları

TED Üniversitesi Eğitim Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı mezunlarımız;

  • Eğitim kurumları işletmecisiolarak, alanının ilişkili olduğu disiplinler arasındaki ilişkileri kavrar,
  • Eğitimdeki güncel sorun ve konuları eğitim ve işletmecilikteki alan bilgisi ile yorumlar.
  • Sosyal bilimlerdeki araştırma yöntem ve yaklaşımları Eğitim Kurumları İşletmeciliği alanındaki sorun ve problemlerin çözümüne uyarlar.
  • Eğitim kurumları ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir.
  • Eğitim kurumları yönetişim sorunlarının çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik edecek çözümler üretir.
  • Eğitim Kurumları İşletmeciliği alanındaki kurumsal ve bireysel gelişime yönelik araştırma projelerinin kurgu, bulgu ve etkilerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile paylaşır.
  • Eğitim politikaları, eğitim reformu gibi konuları da içeren eğitim kurumları işletmeciliği ve yönetiminin güncel konu ve sorunlarına çözümler üretir/önerir.
  • Eğitim kurumlarının paydaşlarını tanımada, ihtiyaçlarını belirlemede, gelişim ve degişimlerini desteklemede disiplinler arasi alan bilgisini kullanır.

Program Çıktıları ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi Bağlantı Matrisi