Program Çıktıları

TED Üniversitesi Eğitim Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programını tamamlayan mezunlar… 

  1. Eğitim kurumları işletmecisi, alanının ilişkili olduğu disiplinler arasındaki ilişkileri kavrar.
  2. Eğitimdeki güncel sorun ve konuları eğitim ve işletmecilikteki alan bilgisi ile yorumlar.
  3. Sosyal bilimlerdeki araştırma yöntem ve yaklaşımları Eğitim Kurumları İşletmeciliği (Eğitim Kurumları İşletmeciliği) alanındaki sorun ve problemlerin çözümüne uyarlar.
  4. Eğitim kurumları ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir.
  5. Eğitim kurumları yönetişim sorunlarının çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik edecek çözümler üretir.
  6. Eğitim Kurumları İşletmeciliği alanındaki kurumsal ve bireysel gelişime yönelik araştırma projelerinin kurgu, bulgu ve etkilerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile paylaşır.
  7. Eğitim politikaları, eğitim reformu gibi konuları da içeren eğitim kurumları işletmeciliği ve yönetiminin güncel konu ve sorunlarına çözümler üretir/ önerir.
  8. Eğitim kurumlarının paydaşlarını tanımada, ihtiyaçlarını belirlemede, gelişim ve degişimlerini desteklemede disiplinler arasi alan bilgisini kullanır.

Program Çıktıları ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi Bağlantı Matrisi